Community empowerment in Malawi

Het partnerschap van de Stichting QC Malawi met de Window of Hope Foundation (WoHF) is ontstaan door de gezamenlijke passie van Mary Sibande en Leida Schuringa voor het idee van Community Empowerment (CE). In 2014 schreven ze er samen een leerboek over voor de training van veldwerkers: Community Empowerment in a developing country; partnering to build a healthy society in Malawi. Het basisidee is dat die gemeenschappen zelf de kracht ontwikkelen om het veranderingsproces te sturen en de aanpak en het tempo aan te passen aan de lokale structuren en waardensystemen. Community Empowerment gaat over ontwikkeling van onderop. De methode is gebaseerd op de Spiral Dynamics theorie, ontwikkeld door Don Beck en op het Integrale Model van Ken Wilber.

Vorig jaar kwam Leida in contact met de Stichting for a Change die ook actief is in de armoedebestrijding in Malawi. Deze stichting is een initiatief van twee Nederlandse vrouwen en hun Malawiaanse partners. Zij blijken de CE-methode ook toe te passen. En met resultaat, zoals blijkt uit het artikel Modelling Community Empowerment dat Leida onlangs op basis van een interview heeft geschreven en dat hier te vinden is.

Hieronder een paar vertaalde citaten:

Lees verder Community empowerment in Malawi

De schoolresultaten van de adoptiekinderen

Op vrijdag 16 december is het eerste trimester van het nieuwe schooljaar in Malawi afgesloten. Emmanuel Kumwanje stuurde ons een voortgangsrapport over de schoolresultaten van de kinderen die de WoHF onder haar hoede heeft.

Via de Stichting QC Malawi zijn vijftien kinderen financieel gesteund. De meeste van deze kinderen zitten nog op de basisschool, enkele volgen secundair onderwijs. Linda Posowatha  zit in het vierde jaar van de Livingstone University en hoopt zeer binnenkort haar bachelor Journalistiek te halen. 

 

 

Linda Posowatha

 

 

 

Lees verder De schoolresultaten van de adoptiekinderen

Ngalamo kan verder

De coronapandemie heeft ook in Mangochi, het werkgebied van de Window of Hope Foundation, zijn sporen achtergelaten. In 2020 moest de bouw van het nieuwe educatieve kindercentrum in Ngalamo worden opgeschort. Intussen zijn de prijzen van de nog benodigde materialen zo ver opgelopen dat de WoHF geld tekort kwam om het karwei af te laten maken. Na overleg is onze medefinancier Wilde Ganzen akkoord gegaan met een extra subsidie om het project af te maken. Daarbij wordt dan tegelijk gezorgd voor de inrichting van het centrum, o.a. met speelgoed en leermateriaal.

Voor deze extra subsidie is een eenmalige inzamelingsactie op touw gezet. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL10INGB0004256879 t.n.v. Stichting Quality Centre onder vermelding van ”gift Malawi”. Voor elke euro die u doneert legt Wilde Ganzen 50 cent bij.

Het ECD Ngalamo in aanbouw

‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

In veel ontwikkelingslanden bestaan weeshuizen voor kinderen die om wat voor redenen dan ook niet langer thuis kunnen wonen. Ze hebben een of beide ouders verloren of hun ouders zijn door extreme armoede niet in staat hen te onderhouden. De weeshuizen waar deze kinderen worden opgevangen worden vaak grotendeels gefinancierd vanuit rijke landen. Ze worden in stand gehouden door particuliere stichtingen die donaties inzamelen van mensen die zich het lot van de kwetsbare kinderen aantrekken. Veel weeshuizen bieden ook een tijdelijke stageplek aan voor jongeren uit Europa of de VS die vrijwillgerswerk willen doen in een ontwikkelingsland. Zo continueert het rijke westen een praktijk waar inmidddels door velen vraagtekens bij worden gezet.

De Window of Hope Foundation die door de Nederlandse Stichting QC Malawi wordt ondersteund heeft van oorsprong een andere benadering. Voor kinderen die niet langer bij hun ouders kunnen wonen zoekt de WoHF een opvanggezin in de nabije omgeving. De stichting draagt met hulp van Nederlandse donateurs bij aan de kosten en zorgt er voor dat de kinderen ook naar school kunnen gaan. Deze aanpak wordt bepleit in het boekje Kinderen zonder thuis van Mirjam Vossen, Loïs Batteux en Patricia Nieuwenhuizen, een uitgave van Better Care Network Netherlands. Het is bedoeld voor organisaties en hun donateurs die kinderen in ontwikkelingslanden willen steunen.

Lees verder ‘Elk kind heeft het recht op te groeien in een liefdevol gezin’

Stichting QC Malawi

De Stichting QC Malawi ondersteunt de Window of Hope Foundation (WoHF) in Malawi met meedenken in wat zij willen bereiken en met financiële middelen voor de uitvoering van projecten in het district Mangochi. De WoHF heeft een bestuur, maar het werk wordt vooral uitgevoerd door Mary Sibande met haar echtgenoot Elliot Kumwanje en een klein aantal vrijwilligers. Doel van de WoHF is het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, lage opleiding en slechte gezondheid. De projecten zijn vooral gericht op de opvang en educatie van (wees)kinderen en ondersteunende activiteiten in dorpen op het platteland.

Mary Sibande (tweede van links) met drie vrijwilligers

De Stichting QC Malawi heeft in 2016 de volgende missie geformuleerd: ‘We staan voor het vertrouwen in de kracht, talenten en kwaliteiten van ieder mens. Met behulp van de Community Empowerment methode (CE) willen we mensen en gemeenschappen ondersteunen die kracht en talenten optimaal te ontwikkelen en te gebruiken, door daar te helpen waar men een duwtje in de rug nodig heeft.’ De projecten waarvoor we geld inzamelen, worden voorgesteld vanuit de WoHF